Medlemsinformation

* Medlemsavgiften för 2024 är 150:-
Betalas in på förenings bankgiro 5681-9337 (Fryksdalens Sparbank)

För att ansöka om medlemskap kontaktar man Lennarth Lövqvist på
070-6726494 eller mail lennarth@tepro.nu

OBS! Det är viktigt att du anger ditt medlemsnummer (finns på adressetiketten på kuvertet) när du betalar.
Ps! Som medlem får du billigare försäkring hos If. Läs mer under försäkring.


STYRELSEN 2024

 • OrdförandeLennarth Lövqvist
 • Kassör – Folke Weinholt
 • Vice ordf. – Mikael Persson
 • Ledamot – Leif Lavinius
 • LedamotMattias Persson
 • Suppleant – Håkan Bönström
 • SuppleantKG Persson

Kontakta styrelsen via mail info@torsbymv.se


STADGAR FÖR TORSBY MOTORVETERANER

Antagna på årsmötet 2012-04-01

Torsby Motorveteraner bildades i slutet av 1990. Lars Persson var på besök hos Artur Åslund. De pratade om att det skulle behövas en intresseförening/mc-klubb för motorcykel-intresserade. De kom överens om att ringa några de kände och fråga om de ville vara med och starta en mc-klubb. Sedan bestämdes ett möte hos Artur. På detta möte bildades klubben.

§1 Föreningens namn

Föreningens namn skall vara Torsby Motorveteraner
Föreningens säte skall vara i Torsby kommun.

§2 Verksamhet och ändamål

Torsby Motorveteraner är en ideell sammanslutning av motorhistoriskt intresserade, med uppgift att i kulturbevarande syfte verka för att gamla eller tekniskt intressanta motorcyklar, mopeder och bilar tillvaratas och bevaras.
Föreningen skall anordna träffar, rally, utflykter etc.
Föreningen skall arbeta utan vinstintresse och eventuella överskott skall användas i verksamheten.

§3 Medlemskap

Medlemskap kan sökas av alla som delar föreningens intresse.
Medlemskap söks hos styrelsen eller av styrelsen utsedd.
Medlemskapet gäller fr.o.m. den dag medlemsavgift betalats.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften betalas årsvis.
För att ha rösträtt på årsmötet skall medlemsavgift vara betald.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen eller som använder föreningens namn i kommersiellt syfte för egen vinning, kan uteslutas ur föreningen.

§4 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
Föreningens firmatecknare är ordförande och kassören, var för sig.

§5 Årsmöte

Årsmötet hålls senast 31 mars varje år.
Medlemmarna kallas senast 2 veckor före årsmötet.

Följande punkter tas upp på årsmötet:

 1. Fråga om årsmötet kallats i enlighet med stadgarnas bestämmelser
 2. fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av funktionärer för mötet
 5. Styrelsens redovisningshandlingar, revisorernas berättelse och fastställande av bokslut
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Budget och verksamhetsplan
 8. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter
 9. Val av revisorer
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Förslag från medlemmarna
 12. Val av valberedning

§6 Styrelse

Styrelsen består av fem (5) ledamöter varav en är ordföranden samt två (2) ersättare.
Styrelsen utses av årsmötet.
Ordförande väljs av årsmötet, för 1 (ett) år.
Övriga styrelseledamöter väljs på 2 (två) år.
Två vartdera året. Ersättarna väljs på 1 (ett) år.
Styrelsen utser inom sig, vice ordförande och tillsätter inom sig kassör och sekreterare.
Styrelsen är beslutsför då minst 3 (tre) av ledamöterna är närvarande.
Ordförande kallar styrelsen till sammanträde när så fordras eller när annan styrelseledamot eller föreningens revisor begär det för uppgivet ärende.

§7 Revisor

Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av en revisor som utsetts av årsmötet.

§8 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring är giltigt om förslaget biträtts av minst 75 % av de röstande på ordinarie årsmöte. Ordförande har utslagsröst. Förslag om stadgeändring skall lämnas skriftligt till styrelsen senast 31 dec året före.

§9 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet.
Beslut är giltigt om det fattats vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara föreningens årsmöte. Förslag om upplösning ska vid vardera mötet biträdas av minst 75 % av de röstande.
I samband med beslut om upplösning skall också det beslutas om vad som skall ske med föreningens eventuella tillgångar.
Endast Torsby Motorveteraners styrelse kan till årsmötet lämna förslag om föreningens upplösande. Årsmötets ordförande har utslagsröst